سموم و کودها و مکمل های کشاورزی

این شرکت با توجه به در اختیار داشتن پروانه های واردات سموم شیمیایی و بیولوژیک نسبت به واردات انواع سموم حشره کش ، قارچ کش و علف کش و توزیع کودهای بیولوژیک فعال بوده و همچنین واردات کل سهمیه سالیانه متیل بروماید کشور جهت مصارف قرنطینه ای که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد را عهده دار می باشد .

محیا فراهانی

دیدگاهتان را بنویسید