نهاده های دامی و کشاورزی

نهاده های دامی و کشاورزی

در راستای تامین خوراک دام کشور اقدام به واردات نهاده از بنادر شمالی و جنوبی نموده ایم . 1- جو دامی 2- ذرت دامی 3- کنجاله سویا