شرکت مجد

تامین بخشی از کود فسفات

تامین بخشی از کود فسفات مورد نیاز کشور توسط شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد