بازرگانی

تامین بخشی از کود فسفات

تامین بخشی از کود فسفات مورد نیاز کشور توسط شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد

مدیرعامل و مدیر بازرگانی شرکت LuokeFeng چین 

توسعه ارتباطات بین‌المللی شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد در راستای توسعه ارتباطات بین‌المللی شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد و با هدف تامین سموم کشاورزی آماده مصرف مورد نیاز...