گواهینامه ها

تحلیل خطر و شناسایی نقاط بحرانی مدیریت سیستم مواد زنجیره ای غذایی ISO HACCP

ICERTI

کارت عضویت اشخاص حقوقی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ISO ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸

ICERTI

پروانه اشتغال فعالیت غیر دولتی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی