کشت کلزا در شرایط دیم

در راستای اهداف آموزشی طرح جهش تولید در دیمزارها، وبینار «کشت کلزا در شرایط دیم»، روز شنبه 11 دی ماه 1400 توسط شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد و با ارایه آقای دکتر سید سعید پورداد، عضو هيئت علمی موسسه تحقيقات کشاورزی ديم کشور برگزار شد.
 
 در این وبینار دو ساعته، نکاتی درخصوص گیاه کلزا و مورفولوژی آن، روغن کلزا، اقلیم­های مختلف و کشت کلزای دیم و همچنین مدیریت مزرعه کلزا در شرایط دیم مطرح گردید.
 
 در ماه گذشته نیز وبینار «اهمیت و ضرورت اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها» با ارایه آقای دکتر عبدالعلی غفاری، رییس سابق موسسه تحقیقات دیم کشور و ناظر عالی طرح جهش تولید در دیمزارها برگزار شد.