طرح جهش تولید در دیمزارها سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 طرح جهش تولید در دیمزارها، در شرایطی فاز آزمایشی خود را در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹  آغاز نمود که بخش قابل توجهی از اراضی تحت پوشش ، مرحله کاشت را پشت سر گذارده بودند و فرصت  مغتنم نظارت و کنترل بر کاربست برخی توصیه های فنی از قبیل انجام کشاورزی حفاظتی و عملیات کم خاک ورزی و رعایت تاریخ و عمق مناسب کشت از دست رفته بود. هم چنین این طرح در شرایطی سال زراعی را به پایان رساند که کشور مواجه با یکی از دوره های خشکسالی بی سابقه گردید. اما با این وجود، ورود تمام عیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره ) به عرصه حمایت مالی از طرح  و همکاری قابل قبول وزارت جهاد کشاورزی و عوامل دست اندرکار آن در استان های پایلوت به همراه نقش مؤثر و محسوس  نهاد ناظر در رصد عملیات و هماهنگی و هدایت فعالیتهای اجرایی موجب گردید تا طرح جهش تولید علیرغم نقصان ها و اشکالات داخل و خارج از حیطه اختیار، آثار مطلوبی در فضای کشت دیم ایجاد نموده و سرآغاز تحولی در نگرش و فرهنگ کشت دیم در کشور گردد.

طرح جهش تولید در دیمزارها سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نظارت بر اجرای طرح جهش تولید در شرایط دیم کشور

شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد از سال ۱۳۹۹ در قالب قراردادی وظیفه نظارت بر اجرای «طرح جهش تولید در شرایط دیم کشور» را که توسط وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تدوین گردیده است به عهده دارد. در این طرح که با هدف افزایش ۵۰ درصدی سطح زیرکشت اراضی دیم کشور از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار هکتار به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار و همچنین افزایش عملکرد محصولات مناسب شرایط دیم کشور اجرایی گردیده است، انتخاب اراضی مناسب، انتخاب و تأمین بذور و سایر نهاده ها ، تأمین و به کارگیری ماشین آلات و ادوات کشاورزی مورد نیاز و نیز آموزش بهره برداران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.