یکی از فعالیت های شرکت در حوزه واردات گوشت های گرم و منجمد می باشد .